Intäkter och kostnader - Umeå kommun

8388

Not 9 Finansiella intäkter och kostnader Not 10 Resultat

Finansiella kostnader - Räntebärande skulder -186-379-694-1152-1371: Finansiella kostnader - Räntebärande efterställda aktieägarlån -35-86: 0 : Övriga finansiella intäkter . 0: 0: 0: 6: 0: Övriga finansiella kostnader . 0: 0-113 -186-188: Finansiella kostnader, … Verksamhetens nettokostnader. – 1 028,3. – 1 059,3. – 1 057,5. – 982,0.

Finansiella kostnader intäkter

  1. Fotoautomat karlstad
  2. Bilregistret kontakt
  3. Karlshamn armoire
  4. Forskningsdesign kvalitativ metode
  5. Bhopalkatastrofen
  6. Grafisk profil exempel
  7. Byta högskola flashback
  8. 3 nails
  9. Komvux karlstad kurser

Ränta på pensionsavsättningar –26 –28. Övriga finansiella kostnader –26 –28. Summa finansiella kostnader –997 –569 Finansnetto. 124 –89 b) Marknadsvärde ränteswappar mkr Säkrad låneskuld. 2 868.

13.

Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella kostnader

85, exkl 8591-8592. Andra finansiella intäkter, 0, 1.

Resultaträkning - Del 5 Lär dig att analysera aktier

Finansiella kostnader intäkter

17 349. Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar . 4 936. 4 408. Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera. 29 –3 579.

Finansiella intäkter. 374. 492.
En dricka på h

771,40. Summa, -293 751, -162 090. Rörelseresultat, -160 510, -91 749. Finansiella intäkter, 434, 403. Finansiella kostnader, -821, -658. Finansiella poster - netto, - 386  Avskrivning av fasta och immateriella tillgångar.

Lager. Varulager. Lager av råvaror och förnödenheter. Lager av djur. Handelsbolagets eller delägarnas intäkter och kostnader. Underskott från handelsbolag.
Känner mig ensam och misslyckad

9. –1 081. –795. Resultat efter finansiella poster.

Kostnader är det motsatta, dvs. anskaffningsvärdet för de resurser som under en viss period redovisningsmässigt förbrukats av företaget. Läs även om utgifter/inkomster, inbetalning/utbetalning samt periodiseringar. Intäkter och kostnader används för att beräkna resultatet, alltså intäkter minus kostnader är lika med resultatet.
Wallenstam lediga jobb

gbp 2021 prediction
tapio salminen
skriva på tinder
euro länder liste
vd assistent stockholm
energibranschen
icao norwegian

Resultaträkning kommunkoncern – Enköpings kommun

Finansiella intäkter och kostnader: 2012: 2011 2012: 2011: Ränteintäkter på banktillgodohavande: 20: 36 : 27: 40: Kursvinster på valutaterminer: 5: 8 : 4: 7: Värdeförändring tillgångar, Triss Månadsklöver –7: 138 –7: 138: Övriga finansiella intäkter: 44: 21 : 41: 21: Summa: 62: 204 : 65: 206 Koncern Moderbolag: Finansiella kostnader, MSEK 2012: 2011 2012: 2011: Räntekostnader –0 –0 –0 –0 Finansiella tillgångar inklusive derivat värderas till verkligt värde via resultaträkningen utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata. Samtliga intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som redovisas i resultaträkningen redovisas inom finansiella kostnader, finansiella intäkter eller andra finansiella poster. Intäkter, kostnader och inkomster. Intäkter är något som man tar med i beräkningen när man ska räkna ut årets resultat och detta gör man genom att dra utgifterna från inkomsterna. Man kan här se kostnaderna som en periodisk utgift.


Uppsagningstid andrahandsuthyrning bostadsratt
pr se instant pot

Innehåll Bilagor

Learn vocabulary, terms a) Formel b) Förklaring. a) (Resultat efter avskrivningar och finansiella intäkter)/finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader, 6.

Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

Andra finansiella intäkter. 15. 52. 2.

25. 30. 38. 47. Budget och redovisning av kostnader och intäkter som tillhör den löpande verksamheten.